Szakszöveg - szakfordítás

Karcsay Sándor

Absztrakt


A fordítás tárgya meghatározott szöveg. Ezért a szakfordítás fogalma a szakszöveg fogalmán keresztül közelíthető meg. A szöveg nyelvészeti fogalmával a szöveglingvisztika foglalkozik, a cikk viszont nem nyelvészeti igénnyel, hanem a fordítás elmélete és gyakorlata nézőpontjából vizsgálja, elemzi és határolja el a szövegfajtákat, majd ennek alapján az egyes fordítási területeket. A fordítástudományi irodalomban olvasható nézetek értékelése és saját elméleti megfontolásai, valamint tapasztalatai alapján a szerző abban látja az irodalmi és a nem irodalmi szöveg (szakszöveg) alapvető különbségét, hogy míg az irodalmi szöveg (vers, széppróza, dráma stb.) elképzelt vagy átformált cselekményeket, szituációkat közöl, általában közvetlen aktualitás nélkül, addig a nem irodalmi szöveg mindig valóságos és aktuális információt kíván nyújtani a társadalmi együttélés, a munkamegosztás valamilyen vonatkozásában. Ezért míg az irodalmi szöveg szerzőközpontú, elsősorban esztétikai érzelmi élménynyújtásra törekszik, a forma pedig döntő jelentőségű, addig a szakszövegnél a kognitív—informatív tényező, a tartalom a meghatározó, vagyis, ez a szöveg tárgyközpontú. Ez meghatározza a két nagy szövegterület nyelvi eszközeit, szóhasználatát, stílusjegyeit. Fentiek meghatározó jellegűek a szakfordítás fogalma és módszertana szempontjából is. Míg a szerzőközpontú szöveg fordítójának a szerző személyes mondanivalóját, élmény- és érzelemvilágát kell adekvát módon és formában tolmácsolnia, addig a tárgyközpontú szöveg fordítóját a szövegben foglalt konkrét információ és a címzett kommunikációs közösség igénye vezérli, ehhez igazodik a nyelvi eszközök megválasztása. A két nagy fordítási terület elhatároló ismérvei tehát nem a forma, a művésziesség területén, hanem a tárgynál és a fordítás társadalmi-kommunikatív rendeltetésénél keresendők. Az elméleti megállapítások természetesen csak viszonylagos értékűek lehetnek, már csak a széles körű átfedések miatt is; gyakorlati érvényesülésüket nagymértékben befolyásolják a konkrét fordítási feladat körülményei és feltételei.

Full Text:

PDF