Szakmai szabványok jegyzéke Oroszországból

Futala Tibor

Absztrakt


NECIPORENKO, V. P. - ANTOSKOVA, 0. A. -BELOOZEROV, V, N. - LIVSIC, M. G.: Annotiro-vannyj ukazatel' gosudarstvennyh i mezdunarodnyh standartov po naucnotehniceskoj informacii, bibliotecnomu i izdatel'skomu delu. = Naucno-tehniceskaá informaciá, 1 ser. 6. sz. 2002. p. 1-42.

Full Text:

PDF